Zwaluwen .30

Traiettoria di Zwaluwen .30

Carriera

Stagioni PG PTOS. POS.
2011/12
2
KNVB Beker
KNVB Beker
2 Fases previas
2010/11
1